Chat with us
top of page
terms1.png

WARUNKI & WARUNKI

Regulamin 987 Hotel w Pradze


(„Regulamin”) Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Cora Estates a.s. z siedzibą w Senovazne nam  987/15, Praga 1, kod pocztowy 110 00, numer identyfikacyjny firmy ICO/ID 272 29 386, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Miejskiego w Pradze pod numerem C 145610/MSPH („Hotelarz”) z osobami trzecimi w zakresie działalności gospodarczej określonej w artykule 1 niniejszego Regulaminu.

 1. Zakres obowiązywania niniejszego Regulaminu
   

1.1 Hotelarz opocenia Hotel („Hotel”), znajdujący się pod adresem Senovazne nam 987/15, Praga 1, kod pocztowy 110 00, Republika Czeska.

 

1.2 Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do umów z podmiotami trzecimi, na podstawie których Hotelarz w ramach funkcjonowania Hotelu świadczy usługi noclegowe oraz usługi towarzyszące (w szczególności usługi cateringowe), wynajmuje sale na sesje, konferencje lub innych spotkań, a także usługi towarzyszące (w szczególności catering) („Usługi”).

 1. Partner kontraktowy
   

2.1Partnerem Umowy jest z jednej strony Hotelarz, a z drugiej osoba fizyczna lub prawna, która albo potwierdziła Hotelarzowi ofertę Hotelarza – zarezerwowane pokoje, albo złożyła Hoteliście zamówienie, w zależności od przypadku ( „Partnerem Umowy”).


2.2. Jeżeli Partner Umowy rezerwuje Usługi i/lub składa zamówienie dla innej osoby i/lub kilku osób („Goście”), wówczas Partner Umowy jest w takich przypadkach również Partnerem Umowy i gwarantuje należyte wykonanie umowy przez Goście objęci odpowiednim zamówieniem i/lub potwierdzeniem. Powyższe obowiązuje nawet w przypadku, gdy Hotelarz wyrazi w sposób wyraźny lub dorozumiany zgodę na żądanie od Gościa zwrotu kosztów usług; Partner Umowy jest zawsze dłużnikiem zbiorowym wszystkich zobowiązań Gości wobec Hotelarza.

2.3. Jeżeli Partner Umowy nie dokonuje rezerwacji dla siebie, lecz dla osób trzecich i zaznaczy to wyraźnie w ich żądaniu i/lub potwierdzeniu oferty, wówczas Hotelarz będzie żądał od Gości rozliczenia kosztów usług i nie będzie żądać ich od Partnera Umowy, chyba że Goście nie wywiążą się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie lub w ogóle. Odpowiednie dane dotyczące Gości w zamówieniu Partnera Umowy nie są wiążące ani rozstrzygające, jedyne dane, które są wiążące i decydujące, to dane w potwierdzeniu oferty.

2.4.  Za szkody wyrządzone przez Gościa oraz za koszty, których Goście nie ponoszą (np. minibar, płatna telewizja) odpowiedzialność ponosi Partner Umowy.

2,5 . Hotelarz ma prawo żądać od Gościa zdeponowania danych karty kredytowej lub debetowej („karta kredytowa”) w trakcie zameldowania lub z wyprzedzeniem. W takim przypadku osoba, której dane karty kredytowej zostały zapisane, ponosi także solidarną odpowiedzialność za pokrycie wszelkich kosztów i szkód powstałych w związku ze świadczeniem usług przez Hotelarza na rzecz jednego lub większej liczby Gości. Nie dotyczy to sytuacji, gdy posiadacz karty kredytowej może udowodnić, że dane karty kredytowej zostały przekazane Hotelarzowi bez wiedzy i woli posiadacza karty kredytowej.

 1. Zawarcie umowy
   

   3.1. W zakresie niniejszego Regulaminu umowa pomiędzy Hotelarzem a Partnerem Umowy stanowi         powstanie na

 • złożenia zamówienia przez Partnera Umowy i/lub

 • ofertę złożoną przez Hotelarza na zlecenie Partnera Umowy oraz

 • przyjęcie takiej oferty przez odpowiednią drugą Stronę.
   

3.2. Zamówienie Partnera Umowy może mieć formę pisemną, ustną lub inną, pod warunkiem określenia terminu i liczby Gości. Warunki załączone do zamówienia Partnera Umowy nie będą brane pod uwagę i nie będą stanowić części umowy, chyba że Hotelarz w swoim Potwierdzeniu wyjaśni zastosowanie takich Warunków.

3.3. Oferta Hotelarza („Oferta”) musi mieć formę wyłącznie pisemną, przez co rozumie się także kopię elektroniczną i/lub elektroniczną. Rezerwacja pokoi (potwierdzenie oferty) przez Partnera Umowy („Potwierdzenie”) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, przez co rozumie się także pocztę elektroniczną i/lub kopię elektroniczną.


3.5.  Postanowienia zawarte w Ofercie mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 

3.6. Usługi, których Partner Umowy nie określił wyraźnie w zamówieniu (np. Parking) nie muszą być organizowane przez Hotelarza. W przypadku, gdy Gość potrzebuje Usług, które nie były objęte zamówieniem Partnera Umowy, Hotelarz może świadczyć te usługi. W takim przypadku Partner Umowy jest również odpowiedzialny za zwrot tych kosztów przez Gościa.

3.7. Partner Umowy podaje w zamówieniu wiążącą liczbę zakwaterowanych Gości w każdym pokoju. Hotelarz ma prawo odmówić zameldowania, jeżeli w wynajmowanym pokoju ma przebywać więcej osób niż określono w zamówieniu. Jeżeli Hotelarz stwierdzi, że w pokoju faktycznie przebywa więcej osób niż podano w Ofercie, Hotelarz może obciążyć Partnera Umownego dodatkową opłatą lub zarządzić zwolnienie pokoju.

 

3.8. Partner Umowy jest odpowiedzialny za to, aby każdy Gość zaakceptował niniejszy Regulamin, zapoznał się z Polityką Ochrony Danych i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu; naruszenie niniejszego Regulaminu przez Gościa będzie równoznaczne z naruszeniem przez samego Partnera Umowy.
 

 1. Płatność za Usługi
   

 4.1. Koszty Usług zamawianych przez Partnera Umowy dla siebie i/lub Gości u Hotelarza wymienione są w Ofercie lub Potwierdzeniu. Ponadto koszty mogą wynikać z niniejszego Regulaminu i/lub innych dokumentów i informacji udostępnionych Partnerowi Umowy i/lub Gościowi.

4.2. Koszty Usług wymienione w Ofercie lub Potwierdzeniu oparte są na informacjach, które Partner Umowy przekazał Hotelarzowi w ramach złożonego przez niego zamówienia. Hotelarz ma prawo jednostronnie podnieść cenę, jeżeli Kontrahent pominął informacje mające wpływ na ustalenie ceny (np. zameldowanie ze zwierzęciem).

4.3. Do wszystkich kwot należy doliczyć obowiązujący podatek VAT, chyba że Hotelarz wyraźnie określi inaczej. Koszt noclegu nie obejmuje podatku lokalnego z tytułu pobytu, chyba że Hotelarz wyraźnie wskaże inaczej. Zostanie ona doliczona do ceny według aktualnej stawki ustalonej przez obowiązujące przepisy.

 

4.4.  Wszystkie płatności muszą być dokonywane w walucie określonej w Ofercie lub Potwierdzeniu. Jeśli Partner Umowy i/lub Gość chcą zapłacić rachunek gotówką, mogą to zrobić w Hotelu w walutach CZK i EUR; płatność gotówką w innych walutach nie jest możliwa. Jeżeli Partner Umowy lub Gość płaci rachunek kartą kredytową, zostaje on obciążony kwotą w CZK. Kwota zafakturowana jest podana na fakturze w CZK i EUR. W przypadku wszelkich przeliczeń, które powinny być wymagane w przypadku płatności za usługi gotówką, Hotelarz zastosuje oficjalny kurs wymiany Narodowego Banku Czeskiego obowiązujący w dniu meldowania się Gościa.

 

4,5. Jeżeli Partner Umowy i/lub Gość płaci przelewem bankowym, muszą skorzystać z danych bankowych wskazanych na fakturze; rachunek bankowy prowadzony jest w walucie faktury. Opłaty bankowe i ryzyko kursowe ponosi Partner Umowy lub Gość. Partner Umowy lub Gość zobowiązany jest do zapłaty rachunku w terminie wskazanym na fakturze.

 

4.6. Jeżeli Partner Umowy i/lub Gość płaci kartą kredytową i/lub udostępnił Hotelarzowi dane swojej karty kredytowej w celu zabezpieczenia rezerwacji, Hotelarz ma prawo obciążyć odpowiednią kartę kredytową kwotą określoną w Ofercie lub Potwierdzenie w dowolnym momencie po upływie terminu bezpłatnego anulowania (patrz art. 5 niniejszego Regulaminu).

 

4.7. Partner Umowy przyjmuje do wiadomości, że Hotelarz może nie akceptować kart kredytowych wydanych przez niektóre firmy obsługujące karty kredytowe. Obowiązkiem Partnera Umowy jest sprawdzenie, czy Hotelarz akceptuje karty kredytowe wydane przez określone firmy obsługujące karty kredytowe.

 

4.8. Hotelarz ma prawo żądać przed przyjazdem wpłaty zaliczki lub całości. Partner Umowy zobowiązany jest do zapłaty za Usługi ujęte przez Hotelarza na fakturze zaliczkowej w terminie płatności wskazanym na tej fakturze, przy czym decydującą datą jest dzień zaksięgowania kwoty na koncie Hotelarza. Po otrzymaniu zaliczki Hotelarz wystawi dokument podatkowy z tytułu otrzymanej wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Po wykonaniu Usług Hotelarz wystawi odpowiedni dokument podatkowy do rozliczenia Usług, na który zostanie wykorzystana zaliczka wniesiona na podstawie faktury zaliczkowej.

 

4.9. Jeżeli Partner Umowy nie wywiąże się ze zobowiązania płatniczego zgodnie z art. 4.8 niniejszych Warunków, nie oznacza to anulowania Potwierdzenia ze strony Partnera Umowy; Partner Umowy po prostu nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania płatniczego; jednakże umowa jako taka pozostaje skuteczna.

 

4.10. Jeżeli Partner Umowy i/lub Gość nie wywiąże się ze zobowiązania płatniczego, wówczas Partner Umowy i Gość zobowiązani są do zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% kwoty pozostałej do spłaty za każdy dzień opóźnienia lub jego część; nie ma to wpływu na roszczenia Hotelarza z tytułu odsetek ustawowych od należnej kwoty lub roszczenia Hotelarza o naprawienie szkody.
 

 1. Anulowanie
   

5.1. Partner Umowy i/lub Gość mogą w każdej chwili anulować Potwierdzenie, należy jednak zwrócić uwagę na opłaty za anulowanie wynikające z Oferty lub Potwierdzenia. Jeżeli Oferta lub Potwierdzenie nie zawiera informacji o anulowaniu, zastosowanie mają warunki niniejszego artykułu 5.

 

5.2. Jeżeli Partner Umowy zarezerwował maksymalnie dwa pokoje na maksymalnie pięć nocy, obowiązują następujące zasady: Jeżeli Hotelarz otrzyma rezygnację nie później niż siedem (7) dni przed datą przyjazdu Gościa zgodnie z Potwierdzeniem, tj. najpóźniej do godziny 18:00 tego dnia, rezygnacja z rezerwacji jest bezpłatna dla Partnera Umowy lub Gościa. Jeżeli Partner Umowy lub Gość nie dokona rezygnacji w powyższym terminie i/lub Gość nie skorzysta z Usług Hotelu objętych Potwierdzeniem lub nie skorzysta z nich w pełni, Partner Umowy lub Gość zobowiązany jest do zapłaty wszelkich należności wynikających z Potwierdzenia, w wysokości opłaty za pierwszą dobę okresu zakwaterowania zgodnie z Potwierdzeniem.

 

5.3. W przypadkach nieuregulowanych w artykule 5.2 niniejszego Regulaminu stosuje się, co następuje: Jeżeli rezygnacja zostanie doręczona nie później niż trzydzieści (30) dni przed datą przyjazdu Gościa zgodnie z Potwierdzeniem, anulacja jest bezpłatna dla Partnera Umowy lub Gościa. Jeżeli Partner Umowy lub Gość nie dokona rezygnacji w powyższym terminie i/lub Gość nie skorzysta z Usług Hotelu objętych Potwierdzeniem lub nie wykorzysta ich w pełni, Partner Umowy lub Gość ma zobowiązany do zapłaty wszelkich należności wynikających z Potwierdzenia w zakresie opłaty za cały okres zakwaterowania zgodnie z Potwierdzeniem.

 

5.4. Niestawienie się Gościa w dniu przyjazdu zgodnie z Potwierdzeniem oznacza rezygnację z zamówienia; opłatę za anulowanie reguluje Potwierdzenie, dodatkowo na podstawie niniejszego artykułu 5.

 1. Przyjazd Wyjazd
   

6.1. Zameldowanie w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza osobistą rejestrację Gościa w recepcji Hotelu i wydanie kart dostępu do jego pokoju. Wymeldowanie w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza zapłatę zaległego rachunku przez Partnera Umowy i/lub Gościa na rzecz Hotelarza, opuszczenie zajmowanych przez Gościa pokoi oraz zwrot wszystkich kart dostępu do pokoi Hotelarzowi. Hotelarz.

 

6.2. W ramach zameldowania Gość zobowiązany jest okazać ważny paszport lub dowód osobisty, Potwierdzenie oraz ważną kartę kredytową. Gość wyraża zgodę na przechowywanie danych karty kredytowej w celu zabezpieczenia roszczeń Hotelarza wobec Partnera Umowy i/lub Gościa. Hotelarz ma prawo sprawdzić również wizy Gości, którzy podlegają obowiązkowi wizowemu w Republice Czeskiej ze względu na przynależność państwową i za zgodą Gościa włączyć ich kopię do akt. Hotelarz ma prawo odmówić zameldowania w przypadku, gdy Gość nie spełnia lub nie dopełnia w pełni wymogów identyfikacyjnych i dokumentacyjnych zawartych w niniejszym paragrafie.

 

6.3. Hotelarz zastrzega sobie prawo, w przypadku braku wolnego pokoju dla Gościa odpowiadającego specyfikacji Zamówienia, zakwaterować Gościa w innym hotelu Hotelarza lub w innym hotelu strony trzeciej, w tym samym lokalizacji co Hotel, za tę samą cenę i z Usługami na poziomie odpowiadającym Usługom zamówionym przez Partnera Umowy lub na wyższym poziomie. Jeżeli te warunki zostaną spełnione, nie dochodzi do naruszenia zobowiązań umownych Hotelarza (jego zobowiązania do świadczenia Usług na rzecz Gościa są niniejszym spełnione), w związku z czym ani Kontrahent, ani Gość nie mają prawa odstąpić od Umowy ani dochodzić jakichkolwiek roszczeń inne odszkodowanie.

 

6.4. Regularne zameldowanie odbywa się o godzinie 15:00 czasu środkowoeuropejskiego. Hotelarz zastrzega sobie prawo do przekazania Gościowi pokoju w późniejszym terminie, jeżeli względy operacyjne po stronie Hotelu nie pozwalają na takie przeniesienie.

 

6.5. Regularne wymeldowanie odbywa się o godzinie 12:00 CET. W przypadku chęci późniejszego wymeldowania Gość powinien zgłosić to w recepcji najpóźniej do godziny 12:00 CET w dniu poprzedzającym wyjazd. Hotelarz ma prawo odmówić prośbie Gościa w przypadku opóźnienia w oddaniu pokoju.6.6 W przypadku późniejszego opuszczenia pokoju przez Gościa, Gość zobowiązany jest do poniesienia następujących kosztów:

 • a) Jeżeli Gość poinformował Hotelarza o późnym wykwaterowaniu zgodnie z art. 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu, a Hotelarz nie sprzeciwi się temu, Gość zobowiązany jest zapłacić Hotelarzowi za wymeldowanie przed godziną 18:00 w dniu w dniu wyjazdu 50% odpowiedniej dziennej ceny pokoju według aktualnej stawki. W przypadku opuszczenia pokoju po godzinie 18:00 w dniu wyjazdu zobowiązani są do zapłaty 100% dziennej ceny pokoju zgodnie z Potwierdzeniem, chyba że uzgodniono inaczej.

 • b) W przypadkach, w których ma zastosowanie litera a) niniejszego artykułu
  6.6 nie ma zastosowania, Gość zobowiązany jest w przypadku opóźnienia w wymeldowaniu o mniej niż 2 godziny zapłacić 50% stawki hotelowej obowiązującej w danym dniu za rodzaj pokoju, z którego korzysta; w przypadku opóźnienia w wymeldowaniu przekraczającego dwie godziny, Partner Umowy zobowiązany jest do zapłaty 100% obowiązującej stawki hotelowej za dany dzień za okres do godziny 12:00 dnia następnego.

Powyższe postanowienia powtarza się za wszelkie dodatkowe dni opóźnienia.

 

6.7. Niezależnie od art. 6 ust. 6 niniejszego Regulaminu, czy w przypadku późniejszego wymeldowania Hotelarz ma prawo zabrać rzeczy osobiste Gościa z pokoju i przechować je w innym miejscu Hotelu; tym samym zobowiązania płatnicze Partnera Umowy zgodnie z art. 6.6 niniejszych Warunków pozostają nienaruszone. Hotelarz przechowuje rzeczy w pomieszczeniu Hotelu, do którego dostęp mają wyłącznie pracownicy Hotelu. Hotelarz zastrzega sobie prawo do pobrania od Partnera Umowy lub Gościa odpowiedniej opłaty za przechowanie zwolnionych przedmiotów.

6.8. Osobom, które nie ukończyły 18. roku życia („Małoletni”) musi towarzyszyć osoba, która ukończyła 18. rok życia („Dorosła osoba”) i pozostaje z Osobą Małoletnią w związku rodzinnym; w celu zbadania tej okoliczności Gość przedstawia swój paszport lub dowód osobisty oraz paszport lub dowód osobisty Osoby Małoletniej. Hotelarz nie zarejestruje Osoby Małoletniej bez opieki Osoby Dorosłej ani Osoby Małoletniej z Osobą Dorosłą nie pozostającą w pokrewieństwie z Osobą Małoletnią, co niniejszym nie ma wpływu na uprawnienia Hotelu do zwrotu kosztów przez Partnera Umowy.6.9 Stosowane w niniejszym Regulaminie pod pojęciem „stawka” rozumie się stawkę obowiązującą dla każdego rodzaju pokoju, ustalaną codziennie w Internecie oraz w recepcji Hotelu.

 1. Parking
   

7.1. Hotelarz dysponuje wydzielonymi, niestrzeżonymi miejscami parkingowymi w garażu podziemnym oraz na ulicy. Są one do dyspozycji Gościa po uiszczeniu ustalonej przez Hotelarza opłaty parkingowej, o ile nie zostały one jeszcze przydzielone innym Gościom.

 

7.2. Hotelarz wyświetla wysokość opłaty parkingowej, a zapytania o jej aktualną wysokość można również dokonać w recepcji Hotelu.

 

7.3. Za wjazd i wyjazd z garażu oraz wjazd i wyjazd z miejsc parkingowych odpowiada Gość. Hotelarz zwraca uwagę, że parking jest niewielki i wjazd i wyjazd z niego oraz wjazd i wyjazd z miejsca parkingowego wiąże się z manewrowaniem na ograniczonej przestrzeni. Jeżeli Gość uważa, że jego możliwości manewrowe na to nie pozwalają, nie powinien korzystać z garażu podziemnego. W związku z tym Hotelarz nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas wjazdu lub wyjazdu z garażu lub miejsca parkingowego, nawet jeśli pracownicy Hotelu uprzejmie uprzedzą Gościa podczas tych manewrów.

 

7.4. Hotelarz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie zaparkowanego samochodu, za utratę zaparkowanego samochodu i/lub za utratę przedmiotów, które znajdują się lub znajdowały w samochodzie. Gość nie powinien pozostawiać w samochodzie przedmiotów wartościowych oraz powinien zamknąć drzwi samochodu na klucz.

 1. Palenie
   

8.1. Na terenie całego Hotelu, także w pokojach, obowiązuje całkowity zakaz palenia. Aby uniknąć nieporozumień, przypominamy, że nawet palenie „za oknem” jest surowo zabronione. Pomieszczenia, w których zniesiony jest ogólny zakaz palenia, są oznaczone lub można o nie zapytać w recepcji.

 

8.2. Gość i Partner Umowy ponoszą odpowiedzialność wobec Hotelarza za wszelkie koszty, szkody i kary poniesione przez Hotelarza w związku z paleniem przez Gościa w miejscach, w których jest to zabronione; w szczególności, ale nie wyłącznie, Gość i Partner Umowy ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec Hotelarza za koszty poniesione przez Hotelarza w związku ze zmianą tekstyliów, dywanów lub innych elementów wyposażenia, których zapach został naruszony przez palenie przez Gościa. Gość ma obowiązek zwrócić Hotelarzowi utracony przychód (zgodnie ze stawką regatową) za pokój, który w ocenie Hotelarza nie może zostać wynajęty lub został odrzucony przez innego gościa ze względu na zapach nikotyny i musi zostać wyemitowany; obowiązek zwrotu obejmuje cały okres wentylacji niezbędnej do usunięcia zapachu nikotyny i może trwać kilka dni.

 

8.3. Jeżeli Gość na wezwanie Hotelarza nie zaprzestanie palenia, Hotelarz ma prawo wydalić Gościa z Hotelu i opuścić pokój bez utraty prawa do zwrotu kosztów za wykonane Usługi.

 

8.4. Jeżeli Gość wszczął alarm pożarowy paląc w miejscu, w którym nie jest uchylony ogólny zakaz palenia lub wszczął alarm pożarowy w wyniku innego niewłaściwego zachowania, Gość i/lub Partner Umowy ponoszą wszelkie koszty poniesione przez Hotelarza w związku z alarmem pożarowym .

 

8,5. Nawet w miejscach, w których został zniesiony ogólny zakaz palenia, Gość ma obowiązek zadbać o to, aby nie zanieczyścić i/lub nie uszkodzić mienia Hotelarza lub osób trzecich ogniem, popiołem, dymem lub niedopałkami papierosów. Gość jest zobowiązany zapłacić odszkodowanie za wyrządzone szkody.

 1. Pobudka
   

Jeżeli Gość życzy sobie pobudki, może zgłosić to w recepcji Hotelu. Hotelarz dołoży wszelkich starań, aby spełnić to życzenie, dzwoniąc do Gościa o wyznaczonej godzinie, a w przypadku nieodebrania połączenia, pukając do drzwi Gościa. Hotelarz nie gwarantuje jednak w żaden sposób, że alarm będzie skuteczny i/lub że budzenie faktycznie obudzi Gościa; w związku z tym Hotelarz nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki dla Gościa wynikające z nieskutecznego pobudki.

 1. Udogodnienia w pokoju hotelowym, sprzątanie
   

10.1. Wszelkie urządzenia i wyposażenia znajdujące się na terenie Hotelu, nawet te przeznaczone do spożycia, stanowią własność Hotelu i przeznaczone są wyłącznie do użytku na terenie Hotelu. W szczególności dostarczone kapcie, szlafroki, urządzenia elektryczne lub kosmetyki należy pozostawić w pokoju po wyjeździe Gościa, jeżeli nie zostały one wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

 

10.2. Hotelarz ma prawo uwzględnić brakujące elementy wyposażenia w rachunku wystawionym Partnerowi Umowy i/lub Gościowi lub skorzystać z danych karty kredytowej zapisanych podczas meldowania się i obciążyć odpowiednią kartę kredytową odpowiednią kwotą .
 

10.3. Usługi płatne oferowane przez Hotelarza lub osoby trzecie, z których Gość może skorzystać przed, w trakcie lub po pobycie (np. płatna telewizja, Internet, minibar, transfer) będą doliczane do rachunku Gościa i będą musiały zostać opłacone przez Gościa lub przez Partnera Umowy. Dotyczy to nie tylko usług, o których Hotelarz wie, że Gość skorzystał w chwili wymeldowania, ale także usług, o których dowiaduje się dopiero po wymeldowaniu Gościa. W takim przypadku Hotelarz może także skorzystać z danych karty kredytowej zapisanych przy meldowaniu i obciążyć odpowiednią kartę kredytową odpowiednią kwotą.

 

10.4. Gość i/lub Partner Umowy ponoszą odpowiedzialność wobec Hotelarza za wszelkie straty lub uszkodzenia wyposażenia pokoju hotelowego, powstałe umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa ze strony Gościa. Nie dotyczy to artykułów przeznaczonych do spożycia.

 

10,5. Firma sprzątająca sprząta pokoje codziennie w godzinach 8:00-16:00, przy czym pokoje posiadające na drzwiach napis „Nie przeszkadzać” nie będą sprzątane. Gość nie ma prawa do sprzątania pokoju o określonej godzinie. Usługa sprzątania dostępna jest dla Gościa w przypadku konkretnego problemu w pokoju hotelowym w godzinach od 16:00 do 20:00; Gość powinien poprosić o tę usługę w recepcji.

 1. Śniadanie
   

11.1. Jeżeli Gość jest uprawniony do śniadania, ma obowiązek stawić się na śniadanie w terminie wyznaczonym przez Hotelarza na śniadanie, w przeznaczone do tego miejsce w Hotelu.

 

11.2. Poza godziną ustaloną przez Hotelarza na śniadanie i/lub w innym miejscu, śniadanie można zamówić jedynie w przypadku zgłoszenia przez Gościa chęci najpóźniej do godziny 20:00 dnia poprzedniego w recepcji Hotelu, Hotelarz to potwierdzi i Gość akceptuje pokrycie dodatkowych kosztów. Hotelarz dołoży także wszelkich starań, aby przygotować śniadanie w formie pakietu podróżnego dla Gości, którzy zarezerwowali i opłacili śniadanie. Jego skład zależy wyłącznie od Hotelarza. Gość nie ma prawa żądać określonych potraw i sposobów ich przygotowania.

 

11.3. O składzie śniadania decyduje Hotelarz. Gość nie może żądać udostępnienia lub specjalnego przygotowania określonych potraw i napojów. Jeżeli będzie to w ramach możliwości Hotelu, istnieje możliwość realizacji specjalnych życzeń Gościa za dodatkową opłatą.

 

11.4. Jeżeli Gość wymaga specjalnej diety ze względów zdrowotnych lub ze względu na swoje przekonania, może to zgłosić w recepcji Hotelu; Hotelarz dołoży wszelkich starań, aby zapewnić taką dietę, jednak Gościowi nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.

 

11,5. Hotelarz ma prawo do zmiany godzin śniadań lub krótkotrwałego przeniesienia śniadania w inne miejsce, zwłaszcza jeżeli w Hotelu odbywa się impreza.

 

11.6. Zabrania się wynoszenia jedzenia z sali śniadaniowej; dotyczy to również torebek z herbatą i saszetek z kawą. Aby uniknąć nieporozumień, stwierdza się, że przygotowywanie i transport pakietów śniadaniowych jest zabronione. Jednakże Hotelarz dołoży wszelkich starań, aby przygotować Gościowi odpowiedni pakiet lunchowy; mogą zażądać zwrotu kosztów. 
 

 1. Zwierzęta
   

12.1. Gość może przebywać w pokoju hotelowym ze zwierzętami. Gość ma obowiązek zgłosić swoje zwierzę do recepcji Hotelu i uiścić za to ewentualną dodatkową opłatę.

 

12.2. Gość ma obowiązek zadbać o to, aby ze względu na jego zwierzę nie powstało żadne zagrożenie dla innych Gości Hotelu ani personelu Hotelu. Muszą brać pod uwagę obawy osób trzecich, nawet jeśli sami nie uważają swojego zwierzaka za niebezpiecznego. W szczególności Gość zobowiązany jest do trzymania zwierząt domowych na smyczy, w razie konieczności w kagańcu i każdorazowej obserwacji.

 

12.3. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta wniesione przez niego do Hotelu.

 

12.4. Hotelarz lub jego pracownicy mają prawo przyjąć zwierzęta pod opiekę lub zarządzić unieruchomienie zwierząt przez lekarzy lub funkcjonariuszy policji, jeżeli Hotelarz uzna, że zwierzę stanowi obiektywne zagrożenie dla innych Gości lub personelu, a Gość nie może zabrać zwierzęcia ze sobą pod ich kontrolą lub Gość nie zostanie odnaleziony na czas.

 1. Usługi Concierge
   

13.1. Hotelarz oferuje tzw. usługi concierge w zakresie określonym przez Hotelarza. Hotelarzowi przysługuje prawo zmiany zakresu, w szczególności zawieszenia niektórych usług concierge. Usługi concierge obejmują m.in. dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne, świadczenie usług transportowych oraz rezerwacje w restauracjach.

 

13.2. Jeżeli Hotel świadczy nieodpłatną usługę concierge, Hotelarz nie ponosi odpowiedzialności za błędy w rezerwacji lub zamówieniu. Gość nie ma tytułu prawnego do aranżacji według własnego uznania.

 

13.3 Gość przyjmuje do wiadomości, że niektóre usługi concierge obejmują pośrednictwo w świadczeniu usług przez partnerów umownych lub biznesowych Hotelarza (np. Shuttle Service, Planet Zen). W żadnym wypadku Hotelarz nie ma obowiązku przedstawiania Gościowi warunków handlowych. W przypadku, gdy inni uczestnicy rynku zaoferują warunki korzystniejsze niż usługodawcy, za pośrednictwem Hotelarza, nie powstają żadne uprawnienia prawne.
 

 1. Ogólne prawa i obowiązki Gościa
   

14.1. Hotelarz ma władzę we wszystkich obszarach Hotelu. Z prawa tego mogą skorzystać także pracownicy Hotelarza wobec Gościa.

14.2. Gość ma obowiązek zachowywać się w miejscach ogólnodostępnych Hotelu oraz dbać o to, aby nie przeszkadzać i nie nękać innych Gości. W szczególności Gość ma obowiązek zadbać o to, aby przebywać w pomieszczeniach ogólnodostępnych Hotelu z zachowaniem odpowiedniego ubioru i dostosować ich głośność do otoczenia.

 

14.3. Gość zobowiązany jest do zachowania spokoju nocnego w godzinach od 22:00 CET do 7:00 CET. Jeżeli Gość nie przestrzega ciszy nocnej pomimo upomnienia przez obsługę Hotelu o powodowanym przez siebie zakłóceniu spokoju, Hotelarz ma prawo zwolnić pokój lub zwolnić pokój i wydalić Gościa z Hotelu; tym samym roszczenia Hotelarza wobec Partnera Umowy i/lub Gościa pozostają nienaruszone.

 

14.4. Jeżeli Gość opuszcza pokój hotelowy – dotyczy to także wymeldowania – ma obowiązek upewnić się, że w łazience nie jest odkręcony żaden kran oraz czy w pokoju nie pali się otwarty ogień. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem tych obowiązków odpowiada Partner Umowy i/lub Gość.

 

14,5. Hotelarz ma prawo wejść do pokoju zajmowanego przez Gościa, w szczególności w celu posprzątania pokoju, wymiany ręczników oraz wymiany zużytych kosmetyków.

 

14.6. Gość ma możliwość przechowywania swoich rzeczy osobistych, które chce zabezpieczyć przed utratą, w sejfie znajdującym się w pokoju lub w sejfie hotelowym; sejfy te zapewnia Hotelarz według własnego uznania; Gość nie ma tytułu prawnego do udostępnienia i/lub funkcjonalności sejfów. Hotelarz w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, nawet jeśli przedmioty osobiste zostały zdeponowane w jednym z sejfów.

 

14,7. Hotelarz może upoważnić osoby trzecie do realizacji ich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, indywidualnych umów i/lub obowiązujących przepisów prawa; jeżeli dotyczy to pracowników Hotelarza, są oni w każdym przypadku do tego uprawnieni.

 

14.8. W Hotelu dla Gościa dostępne jest bezpłatne łącze internetowe (Wi-Fi). Gość nie ma tytułu prawnego do połączenia z Internetem; Hotelarz może zawiesić lub spowolnić łącze internetowe. Korzystając z sieci Internet, Gość ma obowiązek nie przeglądać treści internetowych naruszających przepisy prawa, jak również nie podejmować w Internecie żadnej działalności niezgodnej z prawem ze względu na technologię lub treść. Gość przyjmuje do wiadomości, że Hotelarz ma uzasadniony interes w archiwizowaniu tzw. strumieni kliknięć i ewentualnie informacji o czynnościach związanych z przesyłaniem i pobieraniem. Mogą one, jeżeli zajdzie taka potrzeba, udostępnić je organom ścigania, o ile zostaną zaproszone do takiego udziału przez organy egzekwowania prawa. Hotelarz ma prawnie uzasadniony interes we wstępnym filtrowaniu lub blokowaniu niektórych witryn, w szczególności w przypadku serwisów streamingowych i platform wymiany plików. Na życzenie Hotel może bezpłatnie udostępnić Gościom przenośny router Wi-Fi. Regulamin bezpłatnego wypożyczenia takich routerów dostępny jest na życzenie w recepcji Hotelu.

 1. Korzystanie z zewnętrznej strefy fitness
   

15.1. Hotelarz może zapewnić Gościowi bezpłatne korzystanie ze strefy spa i fitness. Hotelarz ma prawo regulować jego zakres i wygląd.

 

15.2 .Gość korzystający ze strefy spa i/lub strefy fitness robi to na własną odpowiedzialność. Są także odpowiedzialni za nadzór nad swoimi dziećmi i osobami objętymi obowiązkiem nadzoru. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za urazy i/lub szkody poniesione przez Gościa lub osoby zameldowane u Gościa.

15.3. Oprócz ogólnego zakazu palenia, na terenie całej strefy fitness obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jakichkolwiek potraw i napojów alkoholowych.

 

15.4. Co do zasady ze strefy fitness można korzystać normalnie  w dni powszednie od 7:00 do 20:00, w soboty od 10:00 do 15:00 i w niedziele od 14:00 do 20:00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

 1. Ochrona danych osobowych
   

16.1 Hotelarz konsekwentnie i długoterminowo chroni dane osobowe i prywatność osób odwiedzających jego stronę internetową oraz swoich klientów, dostawców i innych osób. Wszelkie procedury i środki przyjęte i wdrożone przez Hotelarza w tym zakresie konsekwentnie opierają się na aktualnych regulacjach prawnych mających zastosowanie w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności.

 1. Siła wyższa
   

17.1. Przez naruszenie umowy nie rozumie się sytuacji, w której którykolwiek z Partnerów Umowy nie dopełnił swojego zobowiązania na skutek przeszkody, która zaistniała niezależnie od woli Partnera Umowy i uniemożliwia mu wykonanie zobowiązań; oraz jest racjonalnie niemożliwe przewidzenie, że zobowiązany Partner Umowy będzie w stanie zaradzić przeszkodzie lub jej skutkom lub ją pokonać, oraz że mógł przewidzieć przeszkodę w chwili powstania swojego zobowiązania (np. wojna, strajk narodowy lub przemysłowy) , trzęsienie ziemi, powódź, pożar, atak terrorystyczny itp.). Strony wyraźnie oświadczają, że za taką przeszkodę nie uważa się choroby/kontuzji Gościa. Na żądanie drugiego Partnera Umowy, dany Partner Umowy przedstawi dokument stwierdzający istnienie okoliczności wyłączających jego odpowiedzialność z tytułu Siły Wyższej, wystawiony przez właściwy organ lub organizację reprezentującą interesy kraju, w którym powstała przeszkoda.

 

17.2. Jeżeli strony drogą elektroniczną nie uzgodnią inaczej, wynegocjowane w umowie terminy ulegają przedłużeniu o okres, w którym trwają okoliczności wyłączające odpowiedzialność z tytułu Siły Wyższej. Jeżeli czas trwania takich okoliczności przekroczy 90 dni, każda ze stron będzie uprawniona do pisemnego odstąpienia od umowy bez negatywnych skutków prawnych dla strony odstępującej.

 

17.3. Strona, która naruszy swój obowiązek lub – biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności – powinna wiedzieć, że naruszy swój obowiązek umowny, zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony drogą elektroniczną o charakterze przeszkody, która uniemożliwia lub uniemożliwi wykonanie zobowiązań , związane z tym konsekwencje i przewidywany czas trwania. Zgłoszenie takie powinno zostać złożone bez zbędnej zwłoki, gdy zobowiązany dowiedział się o przeszkodzie lub mógł się o niej dowiedzieć, gdyby dochował należytej staranności. Szkody powstałe w wyniku spóźnionego powiadomienia o zagrożeniu lub powstaniu Siły Wyższej ponosi strona odpowiedzialna za spóźnione powiadomienie.

 

17.4. Jeżeli przeszkoda opisana w ust. 17.1 Regulaminu została spowodowana środkami lub innymi ograniczeniami przyjętymi przez właściwe organy w wyniku nieprzewidzianej w chwili zawarcia umowy sytuacji (np. ogłoszenie pandemii), a środki te/ ograniczenia miały istotny negatywny wpływ na zdolność stron do wykonania umowy, w szczególności ograniczały transport, możliwości podróżowania, godziny pracy i otwarcia, zakwaterowanie itp., postępowanie zgodnie z paragrafami 17.1 do 17.3 Regulaminu nie ma zastosowania być stosowane i strona nie jest zwolniona z obowiązku wykonania umowy. Strona ma obowiązek powiadomić drugą stronę o takiej przeszkodzie bez zbędnej zwłoki po dowiedzeniu się o niej wraz z dowodem wpływu przeszkody na jej zdolność do wykonania umowy. Strony zobowiązane są do negocjacji w sprawie dostosowania warunków umowy, w którym przeszkoda zostanie uwzględniona. Jeżeli strony nie dojdą do porozumienia w terminie 90 dni od dnia zawiadomienia drugiej strony przez stronę, której wykonanie przez tę przeszkodę znacznie utrudnia lub uniemożliwia, strona ta ma prawo odstąpić od umowy bez ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane takim zakończeniem. Nie ma to jednak wpływu na jego zobowiązania zaciągnięte przed rozwiązaniem umowy.

 1. Postanowienia końcowe
   

18.1. Niniejsze Warunki podlegają prawu Republiki Czeskiej. Wyklucza się stosowanie przepisów kolizyjnych.

 

18.2. W przypadku, gdy Partnerem Umowy jest konsument, organem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich jest Česká obchodní inspekce (Czeska Inspekcja Handlowa) z siedzibą pod adresem Štěpánská 795/44, 110 00 Praga 1, Numer identyfikacyjny organizacji: 000 20 869, strona internetowa: https://www.coi.cz/.

 

18.3. Hotelarz rozpatruje reklamacje konsumenckie pod adresem e-mail: gm@987praguehotel.com. Informacje dotyczące rozpatrzenia reklamacji Kontrahenta będącego konsumentem będą przesyłane przez Hotelarza do  Adres e-mail Partnera Umowy podany w Ofercie.

 

18,5. Wszelkie spory pomiędzy stronami dotyczące umowy lub niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe czeskie sądy właściwe w danej sprawie. Jeżeli Partnerem Umowy jest przedsiębiorca, wówczas właściwy sąd właściwy geograficznie zostanie ustalony na podstawie adresu siedziby Hotelarza podanego w aktualnym odpisie z Rejestru Handlowego dotyczącym Hotelarza w chwili rozpoczęcia odpowiedniego postępowania sądowego.

 

18.6. Wszelkie indywidualne umowy mają pierwszeństwo przed odpowiadającymi im postanowieniami niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim wyraźnie zawierają odstępstwa od niniejszego Regulaminu. Wszystkie pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w dalszym ciągu.

18,7. Hotelarzowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmienione Warunki wchodzą w życie z dniem załączenia ich do nowej umowy, a w przypadku istniejącej umowy o świadczenie powtarzalne – z dniem ich dostarczenia Partnerowi Umowy i/lub Gościowi. W takim przypadku termin doręczenia Partnerowi Umowy/Gościowi nowego Regulaminu musi poprzedzać o co najmniej 7 dni termin świadczenia dalszych Usług wynikających z Umowy, w przeciwnym razie będą one miały zastosowanie jedynie do tych Usług, które udzielane są po upływie 7 dni od dnia doręczenia nowego Regulaminu. Nowa wersja obowiązuje wówczas także wszystkich Gości, których pobyt rozpoczyna się w dniu lub po wejściu w życie nowej wersji, chyba że Partner Umowy w związku z dostarczeniem nowej wersji Regulaminu rozwiąże umowę w terminie terminie jednego tygodnia od dnia dostarczenia nowej wersji Regulaminu.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY SPRAWDZIĆ NASZE NAJNOWSZE OFERTY

bottom of page