Chat with us
top of page
terms1.png

PODMÍNKY & PODMÍNKY

Obchodní podmínky 987 Prague Hotel


(dále jen „Podmínky“) Tyto Podmínky se vztahují na všechny smlouvy uzavřené společností Cora Estates a.s. se sídlem Senovázne nám  987/15, Praha 1, PSČ 110 00, IČ ICO/IČ 272 29 386, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod C 145610/MSPH (dále jen „Hoteliér“) s třetími osobami v rozsahu obchodní činnosti definované v čl. 1 těchto obchodních podmínek.

 1. Rozsah platnosti těchto Podmínek
   

1.1 Provozovatel hoteluhodnotí Hotel (dále jen „Hotel“) se sídlem na adrese Senovážné nám. 987/15, Praha 1, PSČ 110 00, Česká republika.

 

1.2 Tyto Podmínky se vztahují na smlouvy s třetími osobami, na základě kterých Hoteliér v rámci provozování Hotelu poskytuje ubytovací služby, jakož i služby s tím spojené (zejména cateringové služby); pronajímá prostory pro jednání, konference. nebo jiná jednání, jakož i doprovodné služby (zejména catering) (dále jen „Služby“).

 1. Smluvní partner
   

2.1Smluvním partnerem je na jedné straně hoteliér a na straně druhé fyzická nebo právnická osoba, která hoteliérovi buď potvrdila nabídku hoteliéra – rezervované pokoje, případně podala hoteliiérovi objednávku ( „Smluvní partner“).


2.2. Pokud smluvní partner objedná Služby a/nebo provede objednávku pro jinou osobu a/nebo pro více osob (dále jen „Hosté“), je smluvní partner i v těchto případech smluvním partnerem a ručí za řádné plnění smlouvy ze strany Hosté, kteří jsou zahrnuti v odpovídající objednávce a/nebo potvrzení. To platí i v případě, že hoteliér výslovně nebo konkludentně souhlasí s tím, že bude od Hostů požadovat náhradu nákladů na služby; smluvní partner je vždy kolektivním dlužníkem za všechny závazky hostů vůči hoteliérovi.

2.3. Pokud smluvní partner neprovede rezervaci pro sebe, ale pro třetí osoby a uvede to ve své žádosti a/nebo potvrzení nabídky, bude hoteliér požadovat úhradu nákladů na služby od hostů a nebude požadovat je od Smluvního partnera, ledaže Hosté nesplní své platební povinnosti v termínu splatnosti nebo vůbec. Odpovídající údaje o Hostech v objednávce smluvního partnera nejsou závazné ani rozhodující, závazné a rozhodující jsou pouze údaje v potvrzení nabídky.

2.4.  Za škody způsobené Hostem a za náklady, které Host nehradí (např. minibar, placená TV), odpovídá smluvní partner.

2.5. Hoteliér je oprávněn požadovat po hostech složení údajů o jejich kreditní nebo debetní kartě (dále jen „kreditní karta“) při přihlášení nebo předem. V takovém případě je osoba, jejíž údaje o kreditní kartě byly uloženy, rovněž společně a nerozdílně odpovědná za úhradu všech nákladů a škod, které vznikly v důsledku služeb poskytovaných Hoteliérem ve prospěch jednoho nebo více Hostů. To neplatí, pokud držitel kreditní karty může prokázat, že údaje o kreditní kartě byly Hoteliérovi předloženy bez vědomí a vůle držitele kreditní karty.

 1. Vytvoření smlouvy
   

   3.1. V rámci těchto obchodních podmínek vzniká smlouva mezi hoteliérem a smluvním partnerem         do existence

 • podání objednávky Smluvním partnerem a/nebo

 • nabídka učiněná Hoteliérem na objednávku Smluvního partnera a

 • přijetí takové nabídky příslušnou druhou smluvní stranou.
   

3.2. Objednávka smluvního partnera může být učiněna písemně, ústně nebo jinak, pokud bude obsahovat lhůtu a počet hostů. Na Všeobecné podmínky přiložené k objednávce Smluvního partnera nebude brán zřetel a nebudou součástí smlouvy, pokud Hoteliér ve svém Potvrzení nevysvětlí platnost těchto Podmínek.

3.3. Nabídka Hoteliéra (dále jen „Nabídka“) musí mít výhradně písemnou formu, čímž se rozumí i e-mail a/nebo elektronická kopie. Rezervace pokojů (potvrzení nabídky) smluvním partnerem (dále jen „Potvrzení“) musí mít výhradně písemnou formu, čímž se rozumí i e-mail a/nebo elektronická kopie.


3.5.  Ustanovení obsažená v Nabídce mají přednost před ustanoveními obsaženými v těchto Podmínkách.
 

3.6. Služby, které Smluvní partner výslovně neuvedl v objednávce (např. Parkování), nemusí Hoteliér zajišťovat. V případě, že Host požaduje Služby, které nebyly součástí objednávky Smluvního partnera, může Hoteliér tyto služby poskytnout. Smluvní partner v tomto případě rovněž odpovídá za úhradu těchto nákladů ze strany Hosta.

3.7. Závazný počet ubytovaných hostů na každém pokoji uvede smluvní partner ve své objednávce. Hoteliér je oprávněn odmítnout check-in, pokud má být v pronajatém pokoji ubytováno více osob, než je uvedeno v objednávce. V případě, že hoteliér zjistí, že pokoj je skutečně obsazen více osobami, než je uvedeno v Nabídce, může se hoteliér rozhodnout naúčtovat smluvnímu partnerovi doplatek, nebo objednat pokoj k vyklizení.

 

3.8. Smluvní partner odpovídá za to, že každý Host akceptuje tyto Podmínky, vzal na vědomí Zásady ochrany osobních údajů a zavazuje se tyto Podmínky dodržovat; porušení těchto Podmínek hostem je porušením ze strany samotného smluvního partnera.
 

 1. Platba za služby
   

 4.1. Náklady na Služby, které si Smluvní partner objedná pro sebe a/nebo pro Hosty u Hoteliéra, jsou uvedeny v Nabídce nebo Potvrzení. Kromě toho mohou náklady vycházet z těchto Podmínek a/nebo jiných dokumentů a informací, které byly zpřístupněny Smluvnímu partnerovi a/nebo Hostovi.

4.2. Náklady na Služby uvedené v Nabídce nebo Potvrzení vycházejí z informací, které Smluvní partner poskytl Hoteliérovi v rámci své objednávky. Hoteliér je oprávněn jednostranně zvýšit náklady v případě, že smluvní partner opomene údaje, které mají vliv na stanovení ceny (např. přihlášení s domácím mazlíčkem).

4.3. Všechny částky je třeba považovat za včetně příslušné DPH, pokud není Hoteliérem výslovně uvedeno jinak. V ceně ubytování není zahrnuta místní daň z pobytu, pokud není Hoteliérem výslovně uvedeno jinak. Ta bude připočtena k ceně v aktuální sazbě stanovené závaznou legislativou.

 

4.4.  Všechny platby musí být provedeny v měně, která je uvedena v Nabídce nebo Potvrzení. Přeje-li si smluvní partner a/nebo host vyúčtování uhradit v hotovosti, může tak učinit v Hotelu v měnách CZK a EUR; platby v hotovosti v jiných měnách nejsou možné. V případě, že Smluvní partner nebo Host platí vyúčtování kreditní kartou, je tato odečtena částkou v Kč. Fakturovaná částka je na faktuře uvedena v CZK a EUR. Pro jakoukoli konverzi, která by měla být vyžadována pro platbu služeb v hotovosti, použije hoteliér oficiální směnný kurz České národní banky platný v den přihlášení hosta.

 

4.5. Pokud smluvní partner a/nebo host platí bankovním převodem, musí použít bankovní spojení, které je uvedeno na faktuře; bankovní účet je veden v měně faktury. Bankovní poplatky a kurzová rizika nese Smluvní partner nebo Host. Smluvní partner nebo Host je povinen uhradit vyúčtování ve lhůtě uvedené na faktuře.

 

4.6. Pokud smluvní partner a/nebo host zaplatí kreditní kartou a/nebo zpřístupní údaje o své kreditní kartě hoteliérovi pro zajištění své rezervace, je hoteliér oprávněn strhnout z příslušné kreditní karty částku uvedenou v Nabídce resp. Potvrzení kdykoli po uplynutí lhůty pro bezplatné zrušení (viz článek 5 těchto obchodních podmínek).

 

4.7. Smluvní partner bere na vědomí, že Hoteliér nemusí akceptovat kreditní karty vydané některými vydavateli kreditních karet. Povinností smluvního partnera je zkontrolovat, zda jsou Hoteliérem akceptovány kreditní karty vydané konkrétními vydavateli kreditních karet.

 

4.8. Hoteliér je oprávněn požadovat zálohové platby nebo platbu v plné výši před příjezdem. Smluvní partner je povinen uhradit Služby zahrnuté hoteliérem na zálohové faktuře ve lhůtě splatnosti uvedené na této faktuře, přičemž rozhodující je datum připsání částky na účet hoteliéra. Po obdržení zálohy vystaví hoteliér na přijatou platbu daňový doklad v souladu s platnými právními předpisy. Po poskytnutí Služeb Hoteliér vystaví na vyúčtování Služeb řádný daňový doklad, na který bude použita záloha uhrazená na základě zálohové faktury.

 

4.9. Nesplní-li smluvní partner platební povinnost dle čl. 4.8 těchto obchodních podmínek, neznamená to zrušení Potvrzení ze strany smluvního partnera; smluvní partner je pak pouze v prodlení se svou platební povinností; smlouva jako taková však zůstává účinná.

 

4.10. Pokud se Smluvní partner a/nebo Host dostane do prodlení s plněním platební povinnosti, je Smluvní partner a Host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení nebo jeho část; případné nároky hoteliéra na zákonný úrok z dlužné částky nebo nároky hoteliéra na náhradu škody tím zůstávají nedotčeny.
 

 1. Zrušení
   

5.1. Smluvní partner a/nebo Host může Potvrzení kdykoli zrušit, ale vezměte na vědomí storno poplatky vyplývající z Nabídky nebo Potvrzení. Pokud Nabídka nebo Potvrzení neobsahuje žádné informace o zrušení, platí podmínky tohoto článku 5.

 

5.2. Pokud si smluvní partner zarezervoval maximálně dva pokoje na maximálně pět nocí, platí následující: Obdrží-li hoteliér storno nejpozději sedm (7) dnů před datem příjezdu hosta dle Potvrzení, tj. nejpozději do 18:00 SEČ toho dne je zrušení pro Smluvního partnera nebo Hosta bezplatné. V případě, že smluvní partner nebo host ve výše uvedené lhůtě neprovede zrušení a/nebo host nevyužije Služby hotelu uvedené v Potvrzení nebo je nevyužije v plném rozsahu, smluvní partner nebo host je povinna uhradit veškeré dlužné částky dle Potvrzení, a to v rozsahu poplatku za první noc doby ubytování dle Potvrzení.

 

5.3. V případech, na které se nevztahuje článek 5.2 těchto Podmínek, platí následující: Pokud je zrušení doručeno nejpozději třicet (30) dnů před datem příjezdu Hosta dle Potvrzení, je toto zrušení bezplatné. pro Smluvního partnera nebo Hosta. V případě, že smluvní partner nebo host ve výše uvedené lhůtě neprovede zrušení a/nebo host nevyužije Služby hotelu uvedené v Potvrzení nebo je nevyužije v plném rozsahu, je Smluvní partner nebo Host povinen uhradit veškeré dlužné částky dle Potvrzení v rozsahu poplatku za celou dobu ubytování dle Potvrzení.

 

5.4. Nedostavení se hosta v den příjezdu podle Potvrzení znamená zrušení objednávky; storno poplatek se řídí Potvrzením, subsidiárně podle tohoto článku 5.

 1. Check-in, check-out
   

6.1. Odbavením se ve smyslu těchto Podmínek rozumí osobní přihlášení Hosta na recepci Hotelu a vydání přístupových karet do jeho pokoje. Check-out ve smyslu těchto Podmínek znamená zaplacení dlužného účtu Smluvním partnerem a/nebo Hostem Hoteliérovi, uvolnění pokojů obsazených Hostem a vrácení všech přístupových karet k pokojům Hoteliér.

 

6.2. V rámci check-inu je host povinen předložit platný cestovní pas nebo občanský průkaz, Potvrzení a platnou kreditní kartu. Host souhlasí s uložením údajů o kreditní kartě za účelem zajištění pohledávek Hoteliéra vůči Smluvnímu partnerovi a/nebo Hostovi. Hoteliér má právo prověřit víza i Hostům, na které se v České republice vztahuje vízová povinnost z důvodu jejich státní příslušnosti, a se souhlasem Hosta založit jejich kopii do spisu. Hoteliér je oprávněn odmítnout check-in, pokud host nesplní nebo zcela nesplní požadavky na identifikaci a dokumentaci obsažené v tomto odstavci.

 

6.3. Hoteliér si vyhrazuje právo v případě, že nemá pro Hosta k dispozici pokoj odpovídající specifikaci Objednávky, ubytovat Hosta v jiném hotelu Hoteliéra nebo v jiném hotelu třetí osoby, ve stejném umístění jako Hotel, za stejnou cenu a se Službami na úrovni odpovídající Službám objednaným Smluvním partnerem nebo na úrovni vyšší. Při splnění těchto podmínek nedochází k porušení smluvní povinnosti Hoteliéra (jeho závazky poskytovat Služby Hostovi jsou tímto splněny), a proto Smluvní partner ani Host nemají právo od Smlouvy odstoupit ani požadovat jakoukoliv náhradu. jiná náhrada.

 

6.4. Pravidelný check-in je v 15:00 SEČ. Hoteliér si vyhrazuje právo předat hostovi pokoj později, pokud tomu převodu brání provozní důvody na straně hotelu.

 

6.5. Pravidelný check-out je ve 12:00 SEČ. Pokud si host přeje pozdější odhlášení, musí tuto žádost sdělit nejpozději do 12:00 SEČ v den před odjezdem na recepci. Hoteliér je oprávněn odmítnout žádost Hosta po opožděném předání pokoje.6.6 Pokud Host uvolní svůj pokoj později, je Host povinen uhradit následující náklady:

 • a) Pokud Host oznámil Hoteliérovi pozdní odhlášení v souladu s článkem 6.5 těchto Podmínek a Hoteliér proti tomu nevznese námitku, je Host povinen zaplatit Hoteliérovi za odhlášení do 18:00 hod. den odjezdu 50 % z příslušné denní ceny pokoje dle aktuální pultové sazby. Při uvolnění pokoje po 18. hodině v den odjezdu je povinen uhradit 100 % denní ceny pokoje dle Potvrzení, pokud není dohodnuto jinak.

 • b) V případech, kdy se použije odstavec a) tohoto článku
  6.6 neplatí, je host povinen uhradit v případě zpoždění odjezdu kratšího než 2 hodiny 50 % platné pultové sazby hotelu v daný den za typ pokoje, který využívá; v případě zpoždění check-outu delšího než dvě hodiny je smluvní partner povinen uhradit 100 % platné pultové sazby hotelu v daný den za období do 12:00 hodin následujícího dne.

Výše uvedená ustanovení se opakují pro další dny zpoždění.

 

6.7. Bez ohledu na článek 6.6 těchto Podmínek je v případě pozdního odhlášení Hoteliér oprávněn vynést osobní věci Hosta z pokoje a uložit je jinde v Hotelu; tím zůstávají platební povinnosti smluvního partnera dle čl. 6.6 těchto podmínek nedotčeny. Hoteliér uloží věci v prostorách hotelu, kam mají přístup pouze zaměstnanci hotelu. Hoteliér si vyhrazuje právo účtovat smluvnímu partnerovi nebo hostovi přiměřený poplatek za uskladnění uvolněných věcí.

6.8. Hosté, kteří nedosáhli věku 18 let („Nezletilí“), musí být v doprovodu osoby, která již dosáhla věku 18 let („Dospělá osoba“) a je v rodinném vztahu s Nezletilým; k prošetření této okolnosti předloží host cestovní pas nebo občanský průkaz a cestovní pas nebo občanský průkaz nezletilého. Hoteliér nezaregistruje Nezletilého bez doprovodu Dospělé osoby nebo Nezletilého k Dospělé osobě, která není v příbuzenském vztahu k Nezletilé osobě, přičemž nárok Hotelu na úhradu ze strany Smluvního partnera tímto zůstává nedotčen.6.9 Jak je použito v těchto Podmínkách , pojmem „regálová sazba“ se rozumí platná sazba pro každý typ pokoje, která je denně uvedena na internetu a na recepci hotelu.

 1. Parkoviště
   

7.1. Hoteliér má mimo areál nehlídaná parkovací místa v podzemní garáži a na ulici. Tato jsou k dispozici Hostovi za úhradu parkovného stanoveného Hoteliérem, pokud tato parkovací místa dosud nebyla přidělena jiným Hostům.

 

7.2. Hoteliér zobrazí výši parkovného a dotaz na jeho aktuální výši lze rovněž uplatnit na recepci hotelu.

 

7.3. Host je odpovědný za vjezd a výjezd z garáže, jakož i za vjezd a výjezd z parkovacích míst. Hoteliér poznamenává, že parkovací garáž je malá a vjezd a výjezd z garáže, stejně jako vjezd a výjezd z parkovacích míst vyžaduje manévrování v omezeném prostoru. Pokud si host nemyslí, že to jeho manévrovací schopnosti umožňují, neměl by podzemní garáž používat. Hoteliér proto nenese odpovědnost za škody při vjezdu nebo výjezdu z garáže nebo parkovacího stání, a to ani v případě, že zaměstnanci hotelu při těchto manévrech hosta zdvořile upozorní.

 

7.4. Hoteliér neručí za poškození zaparkovaného vozu, za ztrátu zaparkovaného vozu a/nebo za ztrátu věcí, které jsou nebo byly ve voze. Host by neměl nechávat ve voze žádné cennosti a měl by zamknout dveře vozu.

 1. Kouření
   

8.1. Kouření je zcela zakázáno ve všech prostorách hotelu, a to i na pokojích. Aby nedošlo k nedorozumění, je třeba poznamenat, že i kouření „z okna“ je přísně zakázáno. Prostory, ve kterých je zrušen všeobecný zákaz kouření, jsou buď označeny, nebo se na ně můžete zeptat na recepci.

 

8.2. Host a Smluvní partner odpovídají Hoteliérovi za veškeré náklady, škody a pokuty, které Hoteliérovi vzniknou tím, že Host kouří na místech, kde to není povoleno; zejména, nikoli však výlučně, Host a Smluvní partner společně a nerozdílně odpovídají Hoteliérovi za náklady vzniklé Hoteliérovi výměnou textilií, koberců nebo jiného nábytku, jehož zápach byl ovlivněn kouřením Hosta. Host musí uhradit hoteliérovi ztrátu na tržbách (v souladu s pultovou sazbou) za pokoj, který podle názoru hoteliéra nelze pronajmout nebo byl odmítnut jiným hostem kvůli zápachu nikotinu a musí být vyslán; povinnost úhrady se vztahuje na celou dobu ventilace potřebnou k odstranění nikotinového zápachu a může trvat několik dní.

 

8.3. V případě, že se host na výzvu hoteliéra zdrží kouření, je hoteliér oprávněn hosta vykázat z hotelu a uvolnit pokoj bez ztráty nároku na náhradu za poskytnuté služby.

 

8.4. Pokud Host spustil požární poplach kouřením v místě, kde není zrušen obecný zákaz kouření, nebo jiným pochybením spustil požární poplach, nese Host a/nebo Smluvní partner veškeré náklady vzniklé Hoteliérovi z důvodu požárního poplachu. .

 

8.5. I v místech, kde byl zrušen všeobecný zákaz kouření, se host musí ujistit, že nekontaminují a/nebo nepoškozují majetek hoteliéra nebo třetí osoby ohněm, popelem, kouřem nebo nedopalky cigaret. Případnou způsobenou škodu je host povinen uhradit.

 1. Budíček
   

Pokud si host přeje buzení, může tento požadavek podat na recepci hotelu. Hoteliér se bude snažit toto přání splnit zavoláním hosta v požadovaném čase a v případě, že hovor nepřijme, zaklepáním na dveře hosta. Hoteliér však žádným způsobem nezaručuje, že budík bude úspěšný a/nebo že bude host skutečně buzením probuzen; a proto Hoteliér nenese odpovědnost za případné negativní důsledky pro Hosta neúčinným buzením.

 1. Vybavení hotelového pokoje, úklid
   

10.1. Veškeré vybavení umístěné v Hotelu, a to i určené ke spotřebě, je majetkem Hotelu a je určeno pouze k použití v Hotelu. Zejména veškeré poskytnuté přezůvky, župany, elektrická zařízení nebo kosmetické výrobky musí být po odjezdu hosta ponechány na pokoji, pokud nebyly spotřebovány v rámci určeného účelu.

 

10.2. Hoteliér je oprávněn zahrnout chybějící vybavení do vyúčtování vystaveného smluvnímu partnerovi a/nebo hostovi, nebo použít údaje z kreditní karty uložené při check-inu a strhnout z příslušné kreditní karty odpovídající částku. .
 

10.3 Placené služby nabízené hoteliérem nebo třetími stranami, které může host využít před, během nebo po svém pobytu (např. placená televize, internet, minibar, kyvadlová doprava), budou účtovány na účet hosta a musí je uhradit host. nebo smluvním partnerem. To platí nejen pro služby, o kterých Hoteliér ví, že host v době odhlašování využil, ale i pro služby, o kterých se dozví až po odhlášení hosta. V tomto případě může Hoteliér rovněž použít údaje o kreditní kartě uložené při check-inu a strhnout příslušnou částku z příslušné kreditní karty.

 

10.4. Host a/nebo smluvní partner odpovídá Hoteliérovi za ztrátu nebo poškození zařízení hotelového pokoje, způsobené úmyslně nebo hrubou nedbalostí ze strany hosta. To neplatí pro zboží, které je určeno ke spotřebě.

 

10.5. Úklidová služba uklízí pokoje denně mezi 8. a 16. hodinou, přičemž pokoje s nápisem „Nerušit“ na dveřích uklízeny nebudou. Host nemá nárok na úklid pokoje v konkrétní čas. Úklidová služba je Hostovi k dispozici v případě konkrétního problému s jeho hotelovým pokojem od 16 do 20 hodin; o tuto službu by měl host požádat na recepci.

 1. Snídaně
   

11.1 Pokud má Host nárok na snídani, musí se dostavit na snídani v době stanovené pro snídani Hoteliérem na místo k tomu vyhrazené v Hotelu.

 

11.2. Mimo dobu stanovenou hoteliérem na snídani a/nebo na jiném místě lze o snídani požádat pouze v případě, že host své přání oznámí nejpozději do 20 hodin předchozího dne na recepci hotelu, hoteliér toto potvrdí a Host přijímá platbu dodatečných nákladů. Hoteliér se také bude snažit připravit snídani ve formě cestovního balíčku pro hosty, kteří si ji objednali a zaplatili. Jeho složení je výhradně na uvážení Hoteliéra. Host není oprávněn požadovat některá jídla nebo způsoby přípravy.

 

11.3. O sestavení snídaně rozhoduje hoteliér. Host nemůže požadovat zpřístupnění určitých jídel nebo nápojů nebo jejich speciální přípravu. Pokud je to v možnostech hotelu, může být vyhověno speciálním požadavkům hosta, ale může být účtován příplatek.

 

11.4. Pokud Host ze zdravotních důvodů nebo ze svého přesvědčení vyžaduje speciální dietu, může to nahlásit na recepci Hotelu; Hoteliér se bude snažit tuto dietu nabízet, ale Host na ni nemá právní nárok.

 

11.5. Hoteliér má právo krátkodobě změnit časy snídaní nebo přesunout snídani na jiné místo, zejména pokud se v hotelu koná akce.

 

11.6. Není dovoleno vynášet jídlo ze snídaňové místnosti; to se týká také čajových sáčků a kávových sáčků. Aby se předešlo nedorozuměním, je uvedeno, že příprava a přeprava obědových balíčků není povolena. Hoteliér se však bude snažit připravit Hostovi odpovídající obědový balíček; mohou požádat o proplacení nákladů na něj. 
 

 1. Domácí mazlíčci
   

12.1. Host si může vzít na hotelový pokoj domácí mazlíčky. Host musí své zvíře nahlásit na recepci hotelu a zaplatit za to případný příplatek.

 

12.2. Host je povinen zajistit, aby v důsledku jejich domácího mazlíčka nevzniklo žádné nebezpečí pro ostatní hosty Hotelu nebo personál Hotelu. Musí brát v úvahu obavy třetích stran, i když oni sami svého mazlíčka nepovažují za nebezpečného. Host je zejména povinen držet domácí mazlíčky na vodítku, v případě potřeby s náhubkem, a mít je vždy pod dohledem.

 

12.3. Host odpovídá za veškeré škody způsobené domácími mazlíčky, které si do Hotelu přivezl.

 

12.4. Hoteliér nebo jeho zaměstnanci mají právo vzít domácí mazlíčky do úschovy nebo zajistit znehybnění zvířat lékaři nebo policisty, pokud se hoteliér domnívá, že zvíře představuje objektivní nebezpečí pro ostatní hosty nebo personál a host nemůže zvíře přivézt. pod jejich kontrolou nebo není host včas zastižen.

 1. Služby concierge
   

13.1. Hoteliér nabízí tzv. concierge služby v rozsahu stanoveném hoteliérem. Hoteliér má právo změnit rozsah, zejména pozastavit některé služby concierge. Služby concierge zahrnují mimo jiné distribuci vstupenek na kulturní akce, poskytování přepravních služeb a rezervace restaurací.

 

13.2. Pokud hotel poskytuje služby concierge zdarma, nenese hoteliér odpovědnost za chyby v rezervaci nebo objednávce. Host nemá žádný právní nárok na ujednání, která si přeje.

 

13.3. Host bere na vědomí, že některé služby concierge zahrnují zprostředkování služeb, které jsou poskytovány smluvními nebo obchodními partnery Hoteliéra (např. Shuttle Service, Planet Zen). Hoteliér v žádném případě nemusí Hostovi prokazovat obchodní podmínky. Hostovi nevzniká právní nárok v případech, kdy jiní účastníci trhu nabízejí výhodnější podmínky než poskytovatelé služeb zprostředkovaných Hoteliérem.
 

 1. Obecná práva a povinnosti Hosta
   

14.1. Hoteliér má vnitrostátní pravomoc ve všech oblastech hotelu. Toto právo mohou vůči Hostovi uplatnit i zaměstnanci Hoteliéra.

14.2. Host je povinen chovat se ve veřejných prostorách hotelu ohleduplně a dbát na to, aby nerušil a neobtěžoval ostatní hosty. Host musí zejména zajistit, aby navštěvoval veřejná prostranství hotelu řádně oblečen a jejich objem přizpůsobit svému okolí.

 

14.3. Host je povinen dodržovat noční klid od 22:00 hod. SEČ do 7:00 hod. SEČ. Nedodržuje-li host noční klid ani po upozornění personálu hotelu na rušení, které tím způsobuje, je hoteliér oprávněn pokoj vyklidit nebo pokoj nechat vyklidit a hosta hotelu vykázat; tím zůstávají nároky hoteliéra vůči Smluvnímu partnerovi a/nebo Hostovi nedotčeny.

 

14.4. Pokud host opouští hotelový pokoj – platí i při odhlašování – musí se přesvědčit, že v koupelně nejsou otevřené kohoutky a v pokoji nehoří otevřený oheň. Škodu způsobenou nedodržením těchto povinností nese Smluvní partner a/nebo Host.

 

14.5. Hoteliér má právo vstoupit do pokoje obsazeného hostem, zejména pokoj uklidit, vyměnit ručníky a vyměnit použitou kosmetiku.

 

14.6. Host má možnost uschovat své osobní věci, které chce chránit před ztrátou, v trezoru umístěném na pokoji nebo v hotelovém trezoru; tyto trezory poskytuje Hoteliér dle vlastního uvážení; host nemá žádný právní nárok na poskytování a/nebo funkčnost trezorů. Hoteliér v žádném případě neručí za ztrátu, a to ani v případě, že tyto osobní věci byly uloženy v některém z trezorů.

 

14.7. Hoteliér může zmocnit třetí osoby k výkonu jejich práv a povinností podle těchto Podmínek, jednotlivých smluv a/nebo platných zákonů; pokud se to týká zaměstnanců Hoteliéra, jsou k tomu v každém případě oprávněni.

 

14.8 Pro hosta je v hotelu k dispozici bezplatné připojení k internetu (Wi-Fi). Na internetové připojení nemá Host právní nárok; Hoteliér může pozastavit nebo zpomalit připojení k internetu. Při používání internetu je Host povinen neprocházet žádný internetový obsah, který porušuje právní předpisy, ani nevyvíjet na internetu žádnou činnost, která je z důvodu technologie nebo obsahu nezákonná. Host bere na vědomí, že Hoteliér má oprávněný zájem archivovat tzv. click-streamy a případně informace o nahrávání a stahování. V případě potřeby je mohou poskytnout orgánům činným v trestním řízení, pokud je k této účasti orgány činné v trestním řízení přizvou. Hoteliér má oprávněný zájem předfiltrovat nebo blokovat určité stránky, zejména v případě streamovacích služeb a platforem pro sdílení souborů. Hotel může svým hostům na vyžádání zdarma zapůjčit přenosný Wi-Fi router. Podmínky bezplatného zapůjčení těchto routerů jsou k dispozici na vyžádání na recepci hotelu.

 1. Využití venkovního fitness centra
   

15.1. Hoteliér může hostovi poskytnout bezplatné využívání lázní a fitness centra. Hoteliér má právo regulovat jeho rozsah a podobu.

 

15.2 Pokud host využívá lázeňskou část a/nebo fitness, je to na jeho vlastní odpovědnost. Jsou také zodpovědní za dohled nad svými dětmi a osobami s povinností dohledu. Hotel neručí za zranění a/nebo škody způsobené Hostem nebo osobami ubytovanými s Hostem.

15.3 Kromě všeobecného zákazu kouření je v celém fitness centru zakázáno vnášet a konzumovat jakékoli jídlo a alkoholické nápoje.

 

15.4. Fitness prostor lze zpravidla běžně využívat  od 7 do 20 hodin ve všední dny, od 10 do 15 hodin v sobotu a od 14 do 20 hodin v neděli. Otevírací dobu lze kdykoli z jakéhokoli důvodu změnit.

 1. Ochrana osobních údajů
   

16.1 Hoteliér důsledně a dlouhodobě chrání osobní údaje a soukromí návštěvníků svých webových stránek a svých zákazníků, dodavatelů a dalších osob. Veškeré postupy a opatření přijatá a realizovaná Hoteliérem v této oblasti důsledně vycházejí z aktuálních právních předpisů platných pro ochranu osobních údajů a soukromí.

 1. vyšší moc
   

17.1. Za porušení smlouvy se nepovažuje situace, kdy některý ze smluvních partnerů nesplní svou povinnost pro překážku, která nastala nezávisle na vůli smluvního partnera a brání mu ve splnění jeho povinností; a je přiměřeně nemožné předvídat, že by závazkový smluvní partner mohl překážku nebo její následky odvrátit nebo je překonat, a že překážku mohl předvídat již v době vzniku svého závazku (např. zemětřesení, záplavy, požár, teroristický útok atd.). Strany výslovně prohlašují, že za takovou překážku nebude považována nemoc/úraz hosta. Na základě požadavku druhého smluvního partnera předloží příslušný smluvní partner doklad o existenci okolností vylučujících jeho odpovědnost z důvodu vyšší moci, vydaný příslušným orgánem nebo organizací, která zastupuje zájmy země, ve které vznikla překážka.

 

17.2. Pokud se strany elektronicky nedohodnou jinak, prodlužují se smluvně sjednané lhůty o dobu, po kterou trvají okolnosti vylučující odpovědnost z důvodu vyšší moci. Přesáhne-li doba trvání těchto okolností 90 dnů, je kterákoli ze stran oprávněna písemně odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli negativních právních důsledků pro odstupující stranu.

 

17.3. Strana, která poruší svou povinnost, nebo by vzhledem ke všem okolnostem měla vědět, že poruší svou smluvní povinnost, je povinna elektronicky oznámit druhé straně povahu překážky, která brání nebo bude bránit ve splnění povinnosti. , související důsledky a předpokládané trvání. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, co se povinná strana o překážce dozvěděla nebo se o ní mohla dozvědět při vynaložení náležité péče. Škody způsobené pozdním oznámením hrozby nebo vzniku vyšší moci nese strana odpovědná za toto pozdní oznámení.

 

17.4. Pokud překážka popsaná v odst. 17.1 obchodních podmínek byla způsobena opatřeními nebo jinými omezeními přijatými příslušnými orgány v důsledku nepředvídatelné situace v době uzavření smlouvy (např. vyhlášení pandemie), a tato opatření / omezení měla významný negativní dopad na schopnost smluvních stran plnit smlouvu, zejména omezovala dopravu, možnosti cestování, pracovní a otevírací dobu, ubytování apod., postup dle odstavců 17.1 až 17.3 obchodních podmínek nebude použít a strana se tím nezbavuje povinnosti smlouvu plnit. Takovou překážku je strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dozvěděla, spolu s důkazy o dopadu překážky na její schopnost plnit smlouvu. Strany jsou povinny sjednat úpravu smluvních podmínek, ve kterých bude překážka zohledněna. Nedohodnou-li se strany do 90 dnů ode dne oznámení druhé straně stranou, jejíž plnění tato překážka podstatně ztíží nebo znemožní, je tato strana oprávněna od smlouvy odstoupit, aniž by odpovídala za škodu. způsobené takovým ukončením. Tím však nejsou dotčeny její závazky vzniklé před ukončením smlouvy.

 1. Závěrečná ustanovení
   

18.1. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Použití kolizní normy je tímto vyloučeno.

 

18.2. V případech, kdy je smluvním partnerem spotřebitel, je orgánem příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 795/44, 110 00 Praha 1, IČO: 000 20 869, webové stránky: https://www.coi.cz/.

 

18.3. Hoteliér vyřizuje stížnosti spotřebitelů na e-mailové adrese: gm@987praguehotel.com. Informaci o vyřízení stížnosti Smluvního partnera, který je spotřebitelem, zašle Hoteliér na  E-mailová adresa smluvního partnera uvedená v Nabídce.

 

18.5. Veškeré spory mezi stranami týkající se smlouvy nebo těchto obchodních podmínek budou řešeny příslušnými českými soudy, které jsou v dané věci příslušné. Je-li smluvním partnerem podnikatel, bude geograficky příslušný soud určen na základě adresy sídla hoteliéra uvedené v aktuálním výpisu z obchodního rejstříku u hoteliéra v době zahájení řízení. příslušného soudního řízení.

 

18.6. Jakékoli jednotlivé dohody mají přednost před odpovídajícími ustanoveními těchto podmínek v rozsahu, ve kterém výslovně obsahují odchylky od těchto podmínek. Všechna ostatní ustanovení těchto podmínek budou nadále platit.

18.7. Hoteliér má právo tyto Podmínky změnit. Upravené Podmínky nabývají účinnosti dnem, kdy jsou připojeny k nové smlouvě a v případě stávající smlouvy o opakovaném plnění dnem, kdy jsou doručeny Smluvnímu partnerovi a/nebo Hostovi. V takovém případě musí datum doručení nových Podmínek Smluvnímu partnerovi / Hostovi minimálně o 7 dní předcházet datum poskytnutí dalších Služeb dle Smlouvy, jinak se budou vztahovat pouze na ty Služby, které jsou poskytovány po uplynutí 7 dnů od doručení nových obchodních podmínek. Nová verze se pak vztahuje i na všechny Hosty, jejichž pobyt začíná dnem účinnosti nové verze nebo později, pokud smluvní partner z důvodu doručení nové verze podmínek nevypoví smlouvu v termínu lhůta jednoho týdne od doručení nové verze obchodních podmínek.

KLIKNĚTE ZDE A ZKONTROLUJTE NAŠE POSLEDNÍ NABÍDKY

bottom of page